جزوه مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی

جزوه مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی

جزوه مجموعه تست آمار رشته مدیریت بازرگانی در قالب pdf و در 137 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 137
حجم 1369 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

توضیحات:

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمار رشته مدیریت بازرگانی می باشد که همراه با مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 137 صفحه.

مجموعه آزمون های آمار و احتمال 
  
میانگین سرعت شخصی که راهی به طول 95 کیلومتر را با سرعت 4o کیلومتر در ساعت رفته و بـا سـرعت 8o کیلومتر برگشته چقدر است؟ 
60 (4              57/ 5(3              53 3/ (2             58 (1

در یک ظرف 2 سکه سالم، 5 سکه با احتمال رخ دادن شیر برابر o/ 3و سه سکه دو طرف شیر وجـود دارد. یـک سکه بطور تصادفی از ظرف انتخاب می کنیم و سه مرتبه آنرا پرتاب می کنیم. در صورتی که در این سه پرتاب حداقل یک شیر ظاهر شده باشد احتمال اینکه سکه سالم از ظرف انتخاب شده باشد برابر است با : 
  
جدول فراوانی زیر داده شده است:  
 طبقات 18 2 – o 21-23 24-26 27 -29 3 o-32 33 -35 36 – 38 39-41 42-44 45 -47 48 5 – o  فراوانی 1 2 3 6 7 8 8 6 4 3 2 
  
میانه کدام است؟  
 34 (4                 75 /34 (3                 34/25 (2                5/ 34 (1 

فرض کنید هیستوگرام زیر بدست آمده است. اعداد درون مستطیل تعداد مشاهده های متناظر با طبقات را نشان می دهد برآورد مد جامعه کدام است؟ 
 9 (1 
 8 (2 
 1o (3 
 11 (4 

شخصی با حرکتهای قائم و افقی (به سمت بالا و جلو) می خواهد از A به B برود به چند طریق مـی تـوان ایـن عمل را انجام دهد.  
 48 (1 
 36 (2 
 4o (3 
32 (4 

 به چند طریق 12 نفر می توانند برای بازی فوتبال به دو گروه 6 نفری تقسیم شوند؟ 
 824 (4         1024 (3         724 (2         924 (1 

 یک سکه را می اندازیم تا شیر و یا خط بیاید. تعیین کنید X تحت کدام یک از شرایط زیر یک متغیـر تصـادفی است : 
X (1 تابعی است که شیر را به 3 2  و خط را به 13- تصویر می کند  
X (2 تابعی است که شیر را به صفر و خط را به 2 2 تصویر می کند.  
X (3 رابطه ای است که شیر را به صفر و خط را به 1± . تصویر می کند  
4) گزینه 1و3

 از بین ارقام {o,1,2 ,3 ,,, 4 5 6 , , 8 9 } چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام و بزرگتر از 410 می توان تشکیل داد؟ 
 272 (4        720 (3       567 (2        1)504

چند شرط برقرار باشد برای اینکه 5 پیشامد مستقل باشند؟ 
 27 (4     26 (3         32 (2       6 (1 

 در جامعه ای که دارای چولگی خفیف نمی باشد، میانگین x / = 2o 58 ، میانه Me=21 و مد Mod =22  بدست آمده است، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ 
1) توزیع دارای چولگی چپ می باشد 2) توزیع دارای چولگی راست است  
3) توزیع متقارن است 4) توزیع دارای چولگی غیر قابل اغماض است  

احتمال تصمیم درست گرفتن توسط هیئت منصفه یک دادگاه در همه مواقع برابر o/ 95 است. فرض کنید o/ 99 از متهمینی که به این دادگاه آورده می شوند در حقیقت گناهکارند. حال اگر هیئت منصفه متهمی را بیگناه تشـخیص دهد. احتمال اینکه این متهم واقعاً بیگناه باشد چقدر است؟ 
 (1  o/161 (4                0 / 25 (3                  0/151 (2       0/ 01       

 

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود